Aanmelden bij HVV Tubantia

Als HVV Tubantia streven wij een optimaal sportklimaat voor jong en oud na, zowel voor recreatieve als prestatiegerichte personen.

Daarnaast streven wij een laagdrempelige verenigingsstructuur na, waar iedereen zich welkom kan voelen.

Wij zijn uiteraard blij dat u lid wilt worden van onze vereniging. Bent u voornemens om uw lidmaatschap te beëindigen, dan vernemen wij graag uw motivatie, opdat wij onze dienstverlening waar mogelijk kunnen bijstellen of aanpassen.

Kledingfonds
HVV Tubantia verzorgd voor u de basisuitrusting van ons wedstrijdtenue, bestaande uit wedstrijdshirt en broek. Dat geldt voor elk team en alle leeftijden!

Na afloop van elke wedstrijd wordt de kleding centraal ingeleverd en gewassen. De leiding van de teams worden geïnformeerd over de voorwaarden voor het wassen.

Lid worden
Om lid te worden, dient u het digitale lidmaatschap formulier (Zie boven) volledig in te vullen.

Ook bieden wij u de mogelijkheid om op woensdagmiddag vanaf 15.00 uur tot 15:45 zich te laten inschrijven bij HVV Tubantia. U kunt zich dan melden in de bestuurskamer.

Het lidmaatschap kan op elk moment van het jaar ingaan en geldt minimaal voor het hele (resterende) seizoen (het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni).

Spelers die in de voorgaande 3 seizoenen bij een andere vereniging hebben gevoetbald moeten dit bij aanmelding bij HVV Tubantia melden op het aanmeldformulier.

Pas als de overschrijving door de KNVB is afgerond is iemand speelgerechtigd.

Voor alle vormen van lidmaatschap geldt dat u instemt met automatische incasso. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij daarvan afwijken, maar betaald u een toeslag van € 2,50 per maand.

Contributiegelden
De contributie bij HVV Tubantia is opgebouwd uit drie componenten. Verenigingscontributie (geldend voor alle leden, ook niet spelende leden) Lidmaatschapsgeld per leeftijdscategorie (actieve deelnemers/KNVB bijdrage) Kledingfonds (toeslag van € 2,20 per maand op de contributie voor de verstrekte kleding, inclusief het wassen van de wedstrijdkleding.


Tijdens de jaarvergadering van 13 maart 2024 hebben de aanwezig leden gezamenlijk besloten dat de contributie (Club van 100, zie boven) geïndexeerd word van €50,- naar €60,- p/j. Zover wij hebben kunnen na gaan is het bedrag sinds de invoering van de euro niet geïndexeerd.


HVV Tubantia loopt met deze aanpassing van contributie niet uit de pas t.o.v. andere verenigingen.

Wij streven ernaar om onze kwaliteit van sportfaciliteiten –en opleiding, dienstverlening en accommodatie op een verantwoord niveau te houden.

Jeugdfonds sport en cultuur
Alle kinderen moeten kunnen sporten is het motto van het Jeugdsportfonds. Speciaal voor jongeren tot 18 jaar is dit fonds opgericht.

Ouders die het financieel moeilijk hebben, om welke reden dan ook, kunnen een beroep doen op het jeugdsportfonds. Tot 300 euro per jaar kunnen ze een steuntje in de rug krijgen.

Van dit geld wordt de contributie betaald en wat overblijft kan aan sportbenodigdheden besteed worden.


Ondergetekende, als intermediair van het jeugdssportfonds, kan de aanvraag voor u regelen. Denkt u in aanmerking te komen, neem dan gerust contact op.

Dat kan via de e-mail
bertboes@hotmail.com of telefonisch: 06 – 28 75 07 54.
Website: Jeugdfonds sport en cultuur

Met vriendelijke sportgroet,
Bert Boes


Bezwaren kenbaar maken
Wij hebben met de grootste zorgvuldigheid onze lidmaatschapsbepalingen vastgesteld en opgenomen in de statuten van de vereniging.

Mocht u om welke reden dan ook deze statuten willen inzien, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris. Zie onze website, bestuur, voor zijn contactgegevens.

Wet Van Dam voor verenigingen
De Wet Van Dam geldt niet voor het lidmaatschap van verenigingen. Dit omdat een vereniging zelf (via haar statuten) in onderling overleg kan bepalen hoe lang men lid is en hoe er wordt verlengd.

Onze statuten voorzien duidelijk in rechten en plichten van onze leden. Daarin is opgenomen dat tussentijdse beëindiging niet van toepassing is als niet tijdig is opgezegd. Ter bewijsvoering wordt daarom alleen opzegging schriftelijk toegestaan.

Enige uitzondering (ALS besluit) op tussentijdse beëindiging is op medische gronden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en kan alleen bij bestuursbesluit worden genomen als een medisch specialist (niet zijnde de huisarts) stelt dat langdurig sporten niet medisch verantwoord is.

Gegevensverstrekking derden
Wij maken u er op attent dat uw gegevens vertrouwelijk zijn vastgelegd worden in de Ledenadministratie van de HVV Tubantia / KNVB.

HVV Tubantia gebruikt uitsluitend uw gegevens voor eigen doeleinden. Indien de KNVB uw gegevens gebruikt, en u wenst daarvan af te zien, dan dient u dit kenbaar te maken bij de KNVB te Zeist. Zie www.knvb.nl

Wijziging adresgegevens
U kunt al uw mutaties doorgeven aan ledenadministratie@hvv-tubantia.nl

Spelerspas
Het inleveren van een pasfoto t.b.v. spelerspas hoeft niet meer. M.i.v. het nieuwe seizoen vervalt de spelerspas.

Contributie bepalingen
Een contributiejaar loopt van 1 juli tot 30 juni van elk kalenderjaar. Senioren contributie geldt voor personen die op of voor 1 juli van elk kalenderjaar 18 jaar is geworden. Aanpassing van deze contributie gaat in voor het komende (nieuwe) seizoen.

Aanpassing contributie
Volgens het besluit van de Algemene Ledenvergadering is het bestuur gemachtigd de hoogte aan te passen conform de CBS index.

Een bijstelling van de contributie wordt bekend gemaakt vóór 1 april van elk kalenderjaar. Grotere aanpassingen kunnen alleen worden doorgevoerd met instemming van de ALV.

Automatische incasso
Bij inschrijving stemt u in met automatische incasso. Mocht door welke omstandigheden (storing/systeemfout) de incasso niet geïnd zijn, dan blijft u over deze periode contributie plichtig.

Contributie kunt u ook zelfstandig overmaken op elke 1 werkdag van elk maand op rekeningnummer NL09ABNA0509850731 t.n.v. HVV Tubantia o.v.v. de betreffende periode en uw bondsnummer (zie spelerspas).

Betalingsplicht
HVV Tubantia is een vereniging met een statutaire toelichting op de contributie. Elk lid heeft rechten en plichten. Een van die verplichtingen is de betalingsplicht gedurende het seizoen, ook bij niet tijdige opzegging.

Indien er niet tijdig betaald wordt, zal de ledenadministratie na twee aanmaningen een speel- en trainingsverbod opleggen en na drie aanmaningen de vordering uit handen geven aan een gerechtsdeurwaarder. Kunt u niet tijdig betalen, stel ons daarvan in kennis. Wij denken graag mee in een oplossing.